L. Hjorth – Vase

Hjorth – Hvid keramik vase nr 231

Diameter = 15 cm – Højde = 18 cm

Hjorth - Hvid keramik vase nr 231 Diameter = 15 cm - Højde = 18 cm